Stosowanie numeracji w pracach licencjackich.

Wszystkie części

Wszyściuteńkie prace dyplomowe, w tym oraz licencjaty, powinny być rozdzielone na części. Najczęściej napotyka się rozdzielenie na rozdziały oraz podrozdziały, a niejednokrotnie oraz na nowe, mniejsze elementy. Wszystkie takie części powinny być odpowiednio nazwane oraz ponumerowane. Artykuł ten będzie traktował o tym, jaka numeracja jest najdoskonalsza w pracy licencjackiej oraz jak właściwie wstawić taką numerację w tekst.

Zrobić można wykorzystaniem opcji

Program Word proponuje możliwości samonastawnego numerowania rozdziałów i podrozdziałów. aby wstawić numerację, powinno się w pierwszej kolejności w widoku Koncept dokumentu użyć stosownej numeracji nagłówków na rozdziałach i podrozdziałach. Zrobić to możemy z zastosowaniem typów Format->Style formatowania. Następnie powinno się powrócić do widoku Układ wydruku. Zastosowanie się do tego typu rad umożliwi na automatyczne wstawianie nie wyłącznie numeracji, ale również i spisu treści.

Po tych czynnościach wstępnych należałoby wybrać kolejno opcje:

W oknie operacyjnym, jakie się pokaże, opłaciłoby się wybrać zakładkę Konspekty numerowane. Jest tam kilka propozycji Worda, dotyczących formy numerowania rozdziałów oraz podrozdziałów w pracach licencjackich oraz innych.

Analogicznie, pracy są dodatku

Przeważnie w pracach licencjackich używa się numerację cyframi arabskimi. Tak albo owak jeżeli rozdział ma numer 1, to podrozdział 1.1, 1.2 itd. Analogicznie, kiedy w pracy są także podrozdziały. Ich numeracja to wówczas 1.1.1, 1.1.2 itp. itd. Mamy szansę też zastosować numerację łączącą sumy i litery albo numerować tylko podrozdziały. Opcji jest naprawdę kilka.

Staraniach czytelność budowy

Przy nadawaniu numerów poszczególnym częściom pracy, godzi się wziąć pod wzgląd jej konstrukcję oraz, ściśle w zależności od stanu złożoności pracy, nadawać jej elementom odpowiednią formę numeracji. Przy nadzwyczaj pokręconych formach godzi się zastosować mieszany styl numeracji (cyfry oraz litery). Wszystko w staraniach o czytelność budowy pracy, a co się z tym wiąże - o bardziej intuicyjne rozeznanie się w zawartości. Praca dyplomowa ma przebywać bowiem przede wszystkim tekstem jasnym, zwięzłym oraz klarownym.